O FIRMĚ

Prodáváme tuhá paliva: bílinské hnědé uhlí a brikety Rekord

Dopravu zajišťujeme zdarma od 25q a uhlí můžeme skládat pásovým dopravníkem.

 Nabízíme nákladní dopravu kontejnerovou, prodej písků, drceného kameniva.

Otevírací doba:

po – pá  7,30 hod – 15,30 hod

so –         zavřeno

ne –         zavřeno

Ochrana osobních údajů

PRODEJ PALIV, S. HAVLÍČEK s.r.o.

334 43 Dnešice

IČO 26353067

DIČ CZ26353067

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Respektujeme Vaše soukromí a prohlašujeme, že neposkytneme Vaše osobní údaje v jakékoliv podobě třetím stranám, a že se řídíme zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Vaše osobní údaje ( jméno, adresa, tel. číslo ) slouží výhradně pro naši interní potřebu k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku.

Po uplynutí zákonem stanovené lhůty provádíme likvidaci dodacích dokladů.

Zákazník má právo kdykoliv zažádat o vymazání svých osobních údajů z naší databáze.

REKLAMAČNÍ ŘÁD PEVNÝCH PALIV

Reklamační řád

pro prodej pevných paliv vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele zákoník (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Reklamací se dále rozumí uplatnění práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.

Uplatnění reklamace

Kupující má právo na dodání dohodnutého zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nemá-li věc uvedené vlastnosti, je vadná.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady, které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při dodání zboží.

Reklamované zboží ponechá kupující složené na místě v původním stavu do doby, než prodávající zajistí kontrolu. Kupující je povinen uvést v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace předloží doklad o nákupu zboží.

Kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě a provádět jeho kontrolu, za případné samovznícení způsobené nevhodným skladováním nenese prodávající odpovědnost.

Reklamace váhového množství paliva

Kupující je povinen uplatnit reklamaci váhového množství ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí, že reklamace nebyla oprávněná, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.

Reklamace optických vad

Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky oznámí prodávajícímu zjištěné optické vady jakosti, nejdéle do 10 dnů od převzetí dodávky. Optickými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva. Není možné reklamovat palivo, pokud je již spáleno více než 10 % dodaného množství.

Reklamace skrytých vad

Skryté vady je možno reklamovat ve lhůtě 2 let od převzetí zboží, nedošlo-li ke spálení více jak 10 % jeho množství. Tato vada musí být oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit. Skrytými vadami se rozumí skutečnost, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost, než je uvedeno v katalogu výrobce. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., Budovatelů 2830, Most, na náklady kupujícího. Pokud bude reklamace oprávněná, bude mu poskytnuta náhrada vynaložených nákladů na tento rozbor.

Zápis reklamace

O průběhu reklamace se sepíše zápis. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

O oprávněnosti reklamace rozhoduje pověřený pracovník, který v provozovně musí být po celou provozní dobu.

Vyřízení reklamace

Pokud bude dodáno zboží s podstatnými vadami, obdrží kupující nové zboží bez vad nebo mu bude poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Reklamace bude vyřízena u zjevných vad ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. U jakostních vad do 7 dnů po obdržení výsledků rozboru odebraného vzorku.

Telefonicky: 377 988 835

Osobně: Dnešice 214

e-mailem: prodejpalivhavlicek@seznam.cz

Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu ho předá v písemné podobě.