O firmě

Prodáváme tuhá paliva: bílinské hnědé uhlí a brikety Rekord

Dopravu zajišťujeme zdarma od 25q a uhlí můžeme skládat pásovým dopravníkem.

 Nabízíme nákladní dopravu kontejnerovou, prodej písků, drceného kameniva.

Otevírací doba:

po – pá  7,30 hod – 15,30 hod

so –        8,00 hod – 11,00 hod

ne –         zavřeno

Ochrana osobních údajů

PRODEJ PALIV, S. HAVLÍČEK s.r.o.

334 43 Dnešice

IČO 26353067

DIČ CZ26353067

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Respektujeme Vaše soukromí a prohlašujeme, že neposkytneme Vaše osobní údaje v jakékoliv podobě třetím stranám, a že se řídíme zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Vaše osobní údaje ( jméno, adresa, tel. číslo ) slouží výhradně pro naši interní potřebu k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku.

Po uplynutí zákonem stanovené lhůty provádíme likvidaci dodacích dokladů.

Zákazník má právo kdykoliv zažádat o vymazání svých osobních údajů z naší databáze.

REKLAMAČNÍ ŘÁD PEVNÝCH PALIV

Reklamace váhového množství paliva musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.

Reklamace jakosti paliva – u zjevných vad do 7 dnů

– u skrytých vad do 1 měsíce

Jakost paliva je určena katalogy výrobců tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do sedmi dnů od převzetí dodávky (nevztahuje se u vlastního odběru ze skladu). U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do jednoho měsíce od data dodání, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné hodnoty nespalitelných zbytků, nebo má menší výhřevnost. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace podle výsledků laboratorního rozboru, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolních vzorků paliva, který se zašle k výrobci na rozbor – lhůta na vyřízení je 30 dní.

Vyřízení reklamace paliva – u zjevných vad do 5 dnů

– u skrytých vad do 30 dnů

O oprávněnosti reklamace rozhoduje pověřený pracovník provozovny. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného paliva nejpozději do pěti dnů od uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů od obdržení výsledků rozboru odebraného vzorku. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, ve kterém se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.